สแกมเมอร์

      เมื่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานมากขึ้น ย่อมมีผลกระทบหลายๆอย่างตามมา เช่น การติดต่อสื่อสารกัน ส่วนใหญ่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานต่างๆ หรื

ดูรายละเอียด